hinh anh
CHI TIẾT

Thông báo mời thầu

(Chủ nhật, 01/01/2017, 07:10 (+0700))

dau thau
****************
  

gt

tbmt

 

 

** Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị An Giang;

Gói thầu số 24: Thi công hạng mục: San lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy xử lý, tái chế rác sinh hoạt và công nghiệp, diện tích 4 ha.

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công hạng mục: San lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy xử lý, tái chế rác sinh hoạt và công nghiệp, diện tích 4 ha thuộc cộng trình Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải cụm Long Xuyên (giai đoạn 1);

Dự án: Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải cụm Long Xuyên (giai đoạn 1);

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/7/2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 04/8/2016 (trong giờ hành chính);

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị An Giang. Địa chỉ: số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; ĐT: 0763.841.072;

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng);

Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hánh hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc);

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 04/8/2016;

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 04/8/2016.

   tbmt
** Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị An Giang;
 • Gói thầu số 25: Thi công hạng mục: Hệ thống điện và Hệ thống cấp nước (gói thầu chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham dự);

  - Nội dung chính của gói thầu: Thi công hạng mục: Hệ thống điện và Hệ thống cấp nước thuộc cộng trình Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải cụm Long Xuyên (giai đoạn 1);

  Dự án: Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải cụm Long Xuyên (giai đoạn 1);

  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

  Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 07/7/2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 21/7/2016 (trong giờ hành chính);

  Địa điểm: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị An Giang. Địa chỉ: số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; ĐT: 0763.841.072;

  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

  Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);

  Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hánh hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc);

  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 21/7/2016;

  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 21/7/2016. (Mã thông tin báo đấu thầu: 07-16036146)

  
gt
 
* Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân

- Gói thầu: Thi công xây dựng kênh 16 – kênh Thần Nông (Gói thầu dành cho Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).

- Dự án: Xây dựng kênh 16 – kênh Thần Nông.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân huyện Phú Tân.

- Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ từ Nghị định 42/NĐ/CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 00, ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến 14h45, ngày 13 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân – ĐT: 076.3586383 – Fax: 0763.585877.

- Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 45 phút ngày 13 tháng 02 năm 2015.

- Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ 45 phút ngày 13 tháng 02 năm 2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – ĐT: 076.3586383.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

  

gt
* Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân.

- Gói thầu: Thi công xây dựng cầu Bảy Bích (Gói thầu chỉ dành cho Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).
- Dự án: Xây dựng cầu Bảy Bích.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân huyện Phú Tân.
- Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ từ Nghị định 42/NĐ/CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 00, ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến 13h45, ngày 13 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân – ĐT: 076.3586383 – Fax: 0763.585877.
- Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).
- Thời điểm đóng thầu: Lúc 13 giờ 45 phút ngày 13 tháng 02 năm 2015.
- Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2015.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – ĐT: 076.3586383.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.   P. Giám đốc     Huỳnh Quang Lam Tuyền
gt
* Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân.

- Gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục hội trường + các công trình phụ trợ.

- Dự án: Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hòa.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân huyện Phú Tân.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (70% chi phí xây dựng)+ ngân sách huyện (30% chi phí xây dựng + các chi phí còn lại).

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2015 đến 15h15, ngày 30 tháng 01 năm 2015 .

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân – ĐT: 076.3586383 – Fax: 0763.585877.

- Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ 15 phút ngày 30 tháng 01 năm 2015.

- Thời gian mở thầu: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 01 năm 2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh An Giang – ĐT: 076.3586383.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.   P. Giám đốc- (đk)  Huỳnh Quang Lam Tuyền

gt
 
*Mời thầu Chào hàng cạnh tranh của Ban QL Thoại sơn: (đã mở thầu 12/2014)
     
          02 công trình: Trường THCS Vĩnh Chánh; Trường THCS Vĩnh Trạch -Huyện Thoại sơn
gt
** Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Long Xuyên
   
 Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang.
- Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Long Xuyên.
- Tên gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Khối số 03 (18 phòng học, phòng chờ giáo viên, phòng công đoàn, phòng đoàn đội, hành lang, cầu thang, vệ sinh), tháo dỡ (cổng, nhà bảo vệ, khối phòng học).
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 ngày  18/05/2012 đến trước 14 giờ 00 ngày 04/06/2012 (trong giờ hành chánh).
- Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang , số: 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04/06/2012.
- Bảo đảm dự thầu: 160.000.000  đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
-   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00, ngày 04/06/2012, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                
 An Giang, ngày 04  tháng 05  năm 2012
Các Gói Thầu Đã tổ chức và có kết quả đấu thầu:

gt 
1.Thiết bị các khu I (y tế) và văn phòng còn lại khu A (nhà ăn + nhà ở + nhà làm việc), thiết bị khu N (bếp công nghiệp) + Phòng cháy chữa cháy toàn khu, thiết bị các khu ở (C,H) và thiết bị các khu ở (F,G).
- Dự án: Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội An Giang.
- Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/3/2012 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 02/4/2012 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang. Địa chỉ: Số 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - Điện thoại: (076) 3855848 - Fax: (076) 3855847.
- Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang, số 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 02/4/2012.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 02/4/2012, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang, số 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
(Mời thầu Lần 1: xem số 52,53,54 - mã thông tin: 212031204115)
gt

 

. Thi công xây lắp Trường mẫu giáo Hoàng Oanh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-    Bên mời thầu: Cty cổ phần tư vấn XD và GT An Giang
-    Tên dự án: Trường mẫu giáo Hoàng Oanh.
-    Nguồn vốn: ngân sách thành phố Long Xuyên.
-    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-    Thời gian bán HSMT từ ngày  13/06/2011 đến trước 7 giờ 30 ngày 23/06/2011 
-    Địa điểm bán HSMT: Cty cổ phần tư vấn XD và GT An Giang, 4E3 Thành Thái P.Bình Khánh -Tp. Long Xuyên - An Giang
-    Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ
-    Địa chỉ nhận HSDT: 4E3 Thành Thái P.Bình Khánh -Tp. Long Xuyên - An Giang
-    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 23/06/2011.
-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00, ngày 23/06/2011, tại Cty cổ phần tư vấn XD và GT An Giang , kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                       An Giang, ngày 10  tháng 06  năm 2011

gt

3. Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình (trừ trạm biến áp) + cửa kho tiền thuộc Trụ sở  làm việc Chi nhánh NHNo&PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 ngày  05/09/2011 đến trước 14 giờ 00 ngày 22/09/2011 (trong giờ hành chánh).
- Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang , số: 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 22/09/2011.
- Bảo đảm dự thầu: 120.000.000  đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).
-   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00, ngày 22/09/2011, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                
                     An Giang, ngày 25  tháng 08  năm 2011
gt
4.Tên gói thầu: Trụ sở làm việc Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 ngày  19/08/2011 đến trước 14 giờ 00 ngày 05/09/2011 (trong giờ hành chánh).
- Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang , số: 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 05/09/2011.
- Bảo đảm dự thầu: 90.000.000  đồng (Chín mươi triệu đồng).
-   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00, ngày 05/09/2011, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                
gt
 5. Gói thầu xây lắp Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Châu Đốc – tỉnh An Giang
- Chủ đầu tư:  Cục Thuế tỉnh An Giang.
  Địa chỉ: Số 10 Bùi Văn Danh – P. Mỹ Xuyên – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang.
  Điện thoại: 076. 847203 – Fax: 076.843819
Có thông báo mời thầu số 99/TB-CT, ngày 07/01/2008 về kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu xây lắp Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Châu Đốc – tỉnh An Giang theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sửa chữa cải tạo Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.
- Đại diện bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD – GTCC An giang  đã tiến hành các thủ tục đăng tải thông báo mời thầu lên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định cụ thể như : 3 kỳ báo An Giang (các số 2720,2721,2722 từ ngày 14-16/01/2008), phát tin trên đài Truyền hình An giang (vào các 11,14/01/2008), 3 kỳ báo Đấu thầu (các số 07,08,09 từ ngày 09-11/01/2008), đăng tải trên Website của Bộ Tài chính ngày 09/01/2008.  
- Số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không đáp ứng đủ số lượng theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành
- Nay Cục Thuế An Giang thông báo gia hạn thời gian và tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp nêu trên.
- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD – GTCC An giang, số 4E3 Thành Thái – P. Bình Khánh – TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang; Điện thoại: 076.952644 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng VN (một triệu đồng VN) tại đây.
-Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng VN) bằng tiền mặt hoặc một bảo đảm ngân hàng mà nhà thầu đang mở tài khoản chính và phải được gởi đến Cục Thuế An Giang trước thời điểm đóng thầu 13 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2008.
- Hồ sơ dự thầu sẽ mở công khai lúc vào lúc 14 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2008. tại trụ sở Cục Thuế An Giang.
- Cục Thuế An Giang kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian nêu trên.                  
             An giang, ngày 21  tháng 02  năm 2008
Các Tin khác...
Khảo sát địa hình- địa chất (28/10/2011)
Thiết kế bản vẽ thi công (27/02/2012)
Tư vấn quản lý Dự án (16/03/2012)
Lập dự án đầu tư xây dựng (30/08/2012)
Thiết kế Ponton-bến phà (27/02/2012)
Trang : 1 2 [>] [>>]
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN