hinh anh
GIỚI THIỆU

Năng lực công ty

1. Ngành nghề kinh doanh:

Chung chi nang luc 2018

dk7-2016

* Đăng ký kinh doanh khi chuyển sang Cổ phần hóa 2007-lần đầu

dk-2007

3. Quyết định UBND tỉnh công bố Tổ chức, cá nhân tham gia giám định tư pháp xây dựng:

gd

dgtp

4. Quyết định Bộ Giao thông vận tải công nhận phòng thí nghiệm LAS-XD 190:

qd40101

2

3

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN